รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี จัดโครงการผู้บริหารสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ ได้พบปะและแลกเปลี่ยนแนวคิด แสดงความคิดเห็นในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเริ่มที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันนี้ 11 มกราคม 2561 โดยมีประเด็นในการพบปะพูดคุย คือ สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของคณะ แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น แนวทางการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบรับการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม การเตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่ของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุบรรณ องคมนตรี และเรื่องพิจารณาร่วมกัน ประกอบด้วย การเร่งดำเนินการพัฒนาคณาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาคณาจารย์ให้สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 2558 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยรวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และจะสัญจรไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 25 มกราคม คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ และคณะครุศาสตร์ วันที่ 8 มีนาคม