วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดีวางแผน เป็นประธานเปิดการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ