วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 07.30น. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์การและปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สภากาแฟ) โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมอบของที่ระลึก ณ ศูนย์ปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโดยสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา