เมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ