เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง การสื่อสาร และถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ประชาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องน้ำตาลจีน ชั้น 2 สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค