เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วัฒนธรรม ข้อมูลทางวิชาการ การวิจัย ประชุม สัมมนา และการทำหลักสูตรร่วม ฯลฯ กับมหาวิทยาลัยกวางสีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Mr. Chen Xiang รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำมหาวิทยาลัยกวางสีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนาม ณ ห้องมหาชนก อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท