วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00น. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบคคลากร เข้าร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภักราชนครินทร์ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งผลการประเมินภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ