วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะการักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อสะท้อนผลของการดำเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยตามสภาพจริง และปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ