ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์ ธุวสินธุ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017” (Quality Youths Scholarship of The Year 2017) 1 ใน 19 คน จาก 134 สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วประเทศ โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 9 ของการสถาปนามูลนิธิฯ โดย ศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และ ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ (องคมนตรี) ประธานในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์