สาขาวิชาที่สามารถเปิดได้ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2560

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟ้ฟ้า วุฒิที่สมัคร  ปวส. รับย้ายได้ 11 คน

2. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วุฒิที่สมัคร ปวส. รับย้ายได้ 3 คน

3. สาชาวิชาการตลาด วุฒิที่สมัคร ม.6 ปวช. รับย้ายได้ 14 คน

4. สาขาวิชาการจัดการ วุฒิที่สมัคร ม.6 ปวช. และ ปวส.

5. สาาวิชาการบัญชี วุฒิที่สมัคร ม.6 ปวช. และ ปวส. รับย้ายได้ 6 คนเฉพาะวุฒิ ม.6 ปวช.

6. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วุฒิที่สมัคร ม.6 ปวช. รับย้ายได้ 26 คน

7. สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ วุฒิที่สมัคร ม.6 ปวช. รับย้ายได้ 8 คน

8. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตรวจสอบรายชื่อ รหัสนักศึกษาและรหัสกลุ่ม คลิก

ให้นักศึกษาเข้าระบบ ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2560  username ใช้ รหัสนักศึกษา  password ใช้ เลขบัตรประชาชน  กรอกประวัตินักศึกษาให้ครบ พิมพ์ใบรายงานตัว แล้วลงทะเบียนในระบบพิมพ์ใบชำระเงินไปชำระเงินธนาคารที่กำหนด นำใบรายงานตัวและใบเสร็จชำระเงินมาในวันรายงานตัวด้วยพร้อมเอกสารแจ้งตามประกาศ

หมายเหตุ สำหรับผู้ไม่มีรายชื่อ สามารถมาติดต่อขอย้ายสาขาวิชาไปในสาขาวิชาที่เปิดได้ที่งานทะเบียนและประมวลผลด้วยตนเอง นำบัตรสมัครพร้อมใบเสร็จมาด้วย  ภายในวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น หรือถ้าผู้ใดไม่ย้ายให้เก็บใบเสร็จและบัตรสมัครมาใช้ในภาคเรียนถัดไป

 ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน