ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการเสริมสร้างความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราโชบาย โดยมี ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันต่อเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฝ่ายวิชาการ บรรยายเรื่อง แนวทางการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ