ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกาศนโยบายระบบสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office) โดยมีนโยบายให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในสังกัดลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร ลดต้นทุน และพัฒนาระบบค้นหาเอกสารที่สามารถทำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างกันภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด โดยอาศัยความเข้มแข็งของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จากระบบกระดาษ (Paper Based) เป็นดิจิทัล (Digital Based) โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดการใช้กระดาษให้น้อยที่สุด