ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี และอาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” วันที่ 21 กันยายน 2560 ห้อง 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี