ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ประเภทบทกวี รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐ ผลงานเรื่อง “ประชาธิปไตยคือชีวิตประชาชน” เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารรัฐสภา
จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา โดยมีผู้ส่งผลงานวรรณกรรมเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น ๗๓๓ ผลงาน แบ่งเป็นประเภทเรื่องสั้น จำนวน ๒๘๐ ผลงาน
และบทกวีจำนวน ๔๕๓ ผลงาน