วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือการดำเนินการจัดทำโครงการรองรับแนวทางตาม(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาในพื้นที่ EEC ของกระทรวงศึกษาธิการและได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและคณาจารย์ของทุกคณะที่เข้าร่วมรับฟังแนวทางในการดำเนินงาน และจัดทำโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง