เพื่อให้การจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

  1. ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งคนสวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา

 ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 กันยายน 2560 ในวันเวลาราชการ<รายละเอียดเพิ่มเติม>