วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าประชุมในฐานะเลขานุการคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศุภกิจวิเลขการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) โดยมี ท่านกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการต่างๆ ภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา