ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่ง   จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ดังนี้
<รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก>