ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานเปิดโครงการอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติเสนาะ ติเยาว์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ