สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องโชคอนันต์