ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รับ อนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้
<รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก>