ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 216/2560 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2560  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 293/2560 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2560  เรื่อง รายชื่อผู้การสอบ ภาค ก และภาค ข นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2560ดังนี้ <รายละเอียดเพิ่มเติม>