ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มรร. ประชุมร่วมกับนายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา และผู้แทนจากวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เพื่อหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนระหว่าง มรร. กับ สถาบันการอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และสถานประกอบการ เพื่อรองรับ EEC ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา