เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ให้สัมภาษณ์ TNN24 เรื่อง บาทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ EEC