ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการสัมมนาปฏิบัติการ การปรับทิศทางการจัดทำแผนฯ 4 ปี มรร. ณ โชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมี รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช เป็นวิทยากร