นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นางทิพาพรรณ ไทยมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา นายมาโนช แสงประเสริฐ แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา นายร่มไทร ทิพยเศวต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา นายมนัส ตั๊นงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางศุภมาศ เครือนาค จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงนามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนากำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม 10s-curve รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์