กองพัฒนานักศึกษาและผู้นำองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษา(MOU) ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์