ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้เข้าศึกษาดูงานวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์ฯ อาคารราชนครินทร์