อ.ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผอ.ศูนย์ศิลป์ฯ ลงนามเพื่อความร่วมมือทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ 31 แห่ง ที่ มรภ.พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก และศึกษาดูงานนอกสถานที่ร่วมกัน เมื่อวันที่ 11-13 มิถุนายน 2560