ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ประชุมร่วมกับ นางทิพาพรรณ ไทยมี พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม 10S-curve รองรับ EEC ณ พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว