ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ประชุมร่วมกับแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา และ จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม 10S-curve รองรับ EEC ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา