สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน “ครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมี ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยเครือข่าย พร้อมทั้งส่งนักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏราชนครินทร์ และโรงเรียนวัดทางข้ามน้อยเข้าร่วมกิจกรรมด้วย จำนวน 6 คน