ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมเป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลและแนวทางสำหรับการจัดทำแบบสำรวจความต้องการและการขาดแคลนแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม 10S-curve ปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานของภาครัฐ และภาคเอกชนไทยให้ก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างไม่ผิดทิศผิดทาง เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ