เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กล่าวตอนรับผู้บริหาร นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ในงานเลี้ยง การแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ ภาคกลาง ครั้งที่ 27 “ราชนครินทร์เกมส์ ” พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารราชภัฏต่างๆที่เข้าร่วมงาน และมอบรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศในประเเภทต่างๆ ร้อมทั้งทำพิธีมอบธงการแข่งขันกีฬาให้กับเจ้าภาพในครั้งต่อไป