มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา นำผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการค่ายอาสา6ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่3 ณ โรงเรียนวัดยาง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้นำนักศึกษาทั้ง6 ราชภัฏ ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้ทำกิจกรรมด้านจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในเรื่องอื่นๆ ต่อไป โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยทำสื่อการสอน สอนหนังสือ ทำความสะอาด ทาสีอาคาร ตลอดจนจัดทำสวนย่อม ให้กับทางโรงเรียน