คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรร. จัดโครงการ “สร้างผู้ประกอบการในตามแนวทางของ Startup Business วิชาการพัฒนาผลิตภัฑ์และบริการ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย “แผ่นจำลองการเริ่มต้นธุรกิจแบบกระชับ”(Lean Canvas) และ การสร้่าง”แบบจำลองธุรกิจ Business Model Canvas ” โดยอาจารย์ พอพงษ์ เอียดละออง สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ