มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยมี อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ