ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ปะสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หรือ หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่  29 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>