มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ และประชุมผู้ปกครอง คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาต่อปริญญาตรี ประมาณ ๑.๐๐๐ คน