เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 มรร นายอนุกุล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
“การขับดคลื่อนและพัฒนาระบบการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวอทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ผช.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เข้ารวมงานเป็นจำนวนมาก