ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ โดยมี ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา