ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มรร. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางพัฒนาโครงการสวนอนุรักษ์พันธุ์มะม่วง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี นายกิตติพันธ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน สำหรับสวนดังกล่าวจะจัดทำขึ้นที่ มรร. บางคล้า