ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาการราชการแทนอธิการบดี ตอบรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด (ท่านอนุกูล ตังคณานุกูลชัย) โดยประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ทีมผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กรณีศึกษา การพัฒนาเกษตรปลอดภัย (ผักปลอดภัยเบอร์ 8) เพื่อยกระดับ
การพัฒนาแผนปฏิรูปเศรษฐกิจระดับจังหวัดสู่การสร้างอาชีพในท้องถิ่น ในวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์