ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ อ.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์ ที่ได้รับรางวัล นักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ประเภทวิชาการ ประจำปี 2559 จากสมาคมนักวิชาชีพสาธารณสุข