สำนักงานอธิการบดี จัดการแสดงวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ของผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ