สภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดพิธีมอบรางวัลเพชรราชนครินทร์ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ และ อาจารย์นพพร ขุนค้า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มอบพระหลวงพ่อโสธรเป็นที่ระลึก พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคารราชนครินทร์