กำหนดการรายงานตัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประจำปี2560 ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2560 เวลา 09:00-15:00 น. ณ ชั้น5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
—————————————————————————–
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560
– สาขาครุศาสตรบัณฑิต – สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต
– สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
………………………………………………………………………………..
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560
– สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต – สาขาบัญชีบัณฑิต
– สาขานิเทศศาสตรบัณฑิต – สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต – เทคโนโลยีบัณฑิต
– สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต – ดุษฎีบัณฑิต (ทุกสาขา)
– มหาบัณฑิต (ทุกสาขา)

รายละเอียดกำหนดการรายงานตัวบัณฑิต
—————————————————————————–
**หมายเหตุ: มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รายงานตัวที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา
** กำหนดการฝึกซ้อมและวันพระราชทานปริญญาบัตร จะแจ้งให้ทราบภายหลัง**