ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 ตำแหน่ง

  1. อาจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  2. อาจารย์  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
  3. อาจารย์  สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร์ จำนวน 1 อัตรา
  4. อาจารย์  สาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร์ จำนวน 1 อัตรา
  5. อาจารย์  สาขาวิชาพัฒนาชุมชน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร์ จำนวน 1 อัตรา

 

ผู้ที่ปะสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ตั้งแต่วันที่  20 มีนาคม – 28 เมษายน 2560 ในวันเวลาราชการ <รายละเอียดเพิ่มเติม>