ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยเฉพาะประชาชนในภาคการเกษตร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ โดยจะมุ่งเน้นการวิจัยด้านการพัฒนาเกษตรปลอดภัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่การสร้างอาชีพในท้องถิ่น การยกระดับและการเพิ่มมูลค่า “ผักเบอร์ ๘” ของจังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กรณีศึกษา “การพัฒนาเกษตรปลอดภัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่การสร้างอาชีพในท้องถิ่น” ให้กับคณาจารย์ทุกท่านทราบ และหากท่านใดประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อกำหนด โดยส่งข้อเสนอโครงการไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับส่ง file รูปแบบ MS Word ข้อเสนอโครงการมายังผู้ประสานงานโครงการ(คุณปรียาภรณ์) email : preeyaporn.rru.ac.th@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่

  1. power point แนะนำ

  2. VDO เกษตรMEดี ผักเบอร์8 จ.ฉะเชิงเทรา 

  3. คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2560

  4. ประกาศโจทย์ และกรอบงานวิจัย

  5. full proposal และ แบบสรุปย่อ

  6. ข้อกำหนดการขอทุน

ไอดีไลน์