ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 42/2560 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 78/2560  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 ดังนี้ <รายละเอียดเพิ่มเติม>